A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam

Tin từ Cục HKVN cho biết, xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, ngay từ đầu năm Cục đã ban hành Kế hoạch cải cải cách hành (CCHC) chính năm 2021, trong đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đối với từng lĩnh vực cải cách hành chính.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính (CCHC) đã được lãnh đạo Cục HKVN đã chỉ đạo tích cực các đơn vị thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng; gắn nội dung CCHC với các nhiệm vụ chuyên môn, chú trọng việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực hàng không, cải cách bộ máy, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, kiểm soát kết quả chất lượng các nhiệm vụ, lồng ghép công tác CCHC vào công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật của Cục.

Cục đã xây dựng và triển khai thực hiện Danh mục dự án theo thứ tự ưu tiên đầu tư theo định hướng, chiến lược phát triển GTVT Việt Nam và các quy hoạch Ngành; rà soát sửa đổi bổ sung các Luật, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm để sớm hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hàng không. Sáu tháng đầu năm Cục đã trình Bộ GTVT 04 Đề cương và 02 dự thảo Thông tư; tiếp tục bãi bỏ và đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh; duy trì hoạt động ổn định hệ thống dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính ở mức độ 3 trong lĩnh vực hàng không, tiến tới thực hiện 100% TTHC ở mức độ 4.

Trên cơ sở kiểm tra, tổng hợp báo cáo của các đơn vị, 6 tháng đầu năm, Cục đã thực hiện và triển khai đầy đủ Kế hoạch CCHC năm 2021 theo kế hoạch đã đề ra trên 07 nhóm nhiệm vụ chính, 28 nhiệm vụ chi tiết (công tác chỉ đạo điều hành: 03 nhiệm vụ chi tiết; công tác cải cách thể chế: 03 nhiệm vụ chi tiết; công tác cải cách thủ tục hành chính: 05 nhiệm vụ chi tiết; công tác cải cách bộ máy: 04 nhiệm vụ chi tiết; công tác cải cách chế độ công vụ: 05 nhiệm vụ chi tiết; công tác cải cách tài chính công: 05 nhiệm vụ; công tác hiện đại hóa hành chính: 03 nhiệm vụ chi tiết). Các nhiệm vụ này đều được triển khai bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Ngoài ra, Cục HKVN thường xuyên tuyên truyền đến cán bộ, công chức, người lao động thực hiện đầy đủ các nội dung về văn hóa công vụ, trách nhiệm, đạo đức công vụ, góp phần xây dựng tác phong làm việc văn minh, năng động và chuyên nghiệp; xây dựng hệ thống đổi mới lề lối, phương thức làm việc.

Cục HKVN đã triển khai và duy trì hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối với điểm cầu Bộ GTVT và điểm cầu các cảng hàng không trực thuộc để triển khai các nhiệm vụ đặc biệt, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19. Hiện tại, 100% các thủ tục hành chính được kết nối với cơ sở dữ liệu Dịch vụ công trực tuyến của Bộ GTVT và Bộ phận Một cửa Cục HKVN đáp ứng nhu cầu của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Hệ thống quản lý  văn bản của Cục HKVN hiện đã được kết nối liên thông với trục quản lý văn bản của Bộ GTVT và liên thông với các đơn vị cấp 2, cấp 3.

Kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021, 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm các văn bản mật theo quy định) và thực hiện ký số văn bản điện tử; rà soát, công bố sửa đổi, bổ sung quy trình Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 của Cục. Tiếp tục đơn giản hóa, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh năm 2021, triển khai rà soát và lập phương án đơn giản báo cáo Bộ GTVT xem xét trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh lĩnh vực giao thông vận tải. Tổng số quy định liên quan đến lĩnh vực HKDD là 125 quy định (trong đó 23 điều kiện kinh doanh; 102 TTHC). Tổng số quy định liên quan đến HKDD dự kiến cắt giảm, đơn giản là 35/125 quy định (trong đó có 02 điều kiện kinh doanh, 33 TTHC)...

PV


Tin liên quan

Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Bộ GTVT
Ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT giai đoạn 2021-2025
Kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận Một cửa) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% TTHC đủ điều kiện thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT trong năm 2021
Hải Phòng sử dụng dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực GTVT để phòng chống dịch
Công bố Danh mục, quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa
Công bố Danh mục, quy trình điện tử giải quyết từng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa
Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ GTVT
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT
11 thủ tục hành chính hàng hải tham gia Cơ chế một cửa quốc gia
Công bố quy trình nội bộ giải quyết từng TTHC được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Cơ quan Bộ GTVT

Tin nổi bật