A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận Một cửa) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông vừa ký Quyết định số 1088/QĐ-BGTVT về việc kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Bộ phận Một cửa) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, Quyết định kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Bộ phận Một cửa) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Bộ GTVT gồm các ông (bà) có tên sau: Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt - Phó Chánh Văn phòng Bộ - Trưởng Bộ phận Một cửa; Ông Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Phó Trưởng Bộ phận Một cửa; Bà Nguyễn Thị Bảy - Chuyên viên chính Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Công chức thường trực tại Bộ phận Một cửa; Ông Đỗ Quang Thái - Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Công chức thường trực tại Bộ phận Một cửa; Bà Chu Thị Nhàn - Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Công chức thường trực tại Bộ phận Một cửa; Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Công chức thường trực tại Bộ phận Một cửa; Ông Vũ Minh Thái - Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Công chức thường trực tại Bộ phận Một cửa. Công chức phối hợp tại Bộ phận Một cửa gồm: Ông Nhâm Ngọc Ngà - Chuyên viên Vụ Vận tải; Ông Đinh Văn Minh - Chuyên viên Vụ Vận tải ; Ông Nguyễn Thanh Bình - Chuyên viên cao cấp Vụ An toàn giao thông; Bà Bùi Thị Tuyến - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ; Ông Trần Ngọc Kháng - Chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ; Ông Phạm Quang Anh - Chuyên viên chính Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông; Ông Đào Tiến Quang - Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch đầu tư; Bà Đinh Thị Vinh - Chuyên viên Văn phòng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông.

Bộ phận Một cửa hoạt động theo Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng ban hành.

Cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao và được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2821/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Bộ phận Một cửa (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Bộ Giao thông vận tải./.


Tin liên quan

Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% TTHC đủ điều kiện thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT trong năm 2021
Hải Phòng sử dụng dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực GTVT để phòng chống dịch
Công bố Danh mục, quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa
Công bố Danh mục, quy trình điện tử giải quyết từng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa
Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ GTVT
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT
11 thủ tục hành chính hàng hải tham gia Cơ chế một cửa quốc gia
Công bố quy trình nội bộ giải quyết từng TTHC được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Cơ quan Bộ GTVT
Công bố TTHC được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT
100% thủ tục hàng không thực hiện qua bộ phận một cửa
Công bố quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Cơ quan Bộ Giao thông vận tải

Tin nổi bật