A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Bộ GTVT

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông vừa ký Quyết định số 1099/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Bộ GTVT.

Theo đó, Quyết định ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Kế hoạch), với những nội dung cơ bản sau đây:

Kế hoạch nhằm mục tiêu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ quản lý các cấp; cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Mục tiêu cụ thể: Xác định nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính phù hợp với từng nhóm đối tượng là cá nhân, cơ quan, tổ chức; Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính. Đồng thời, nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, phóng viên phụ trách đưa tin, bài, phóng sự về cải cách hành chính; Xây dựng nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền. Quán triệt quan điểm, công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu nâng cao kiến thức và hiểu biết về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức và người dân; Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan thông tấn, báo chí, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Kế hoạch yêu cầu phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa chiều, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng; Tuyên truyền cải cách hành chính phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của Bộ; Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Tuyên truyền về cải cách hành chính phải góp phần nâng cao dân trí, phòng chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Bộ Giao thông vận tải và mọi tầng lớp nhân dân.

Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 tập trung vào những nội dung trọng tâm sau: Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tuyên truyền kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 được ban hành tại Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của
Chính phủ và Chương trình tổng thể của Bộ; tuyên truyền các nội dung theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải về cải cách hành chính; Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị; Các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị; Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính...

Về hình thức tuyên truyền, thông qua tất cả các loại hình báo chí và huy động, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, gồm: các loại hình báo chí chuyên ngành, Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; Phát hành, chuyển tải đầy đủ thông tin về công tác cải cách hành chính Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải trên báo, Tạp chí chuyên ngành và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan, đơn vị; Thông qua việc phát hành tờ gấp, pa nô, áp phích liên quan đến cải cách hành chính, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng; Phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Đưa nội dung cải cách hành chính phù hợp vào công tác tuyển dụng công chức, viên chức và chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; các chương trình sân khấu, hài kịch; các cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính, chính sách pháp luật; Đưa nội dung thông tin về tình hình triển khai, kết quả cải cách hành chính phù hợp vào chương trình họp báo định kỳ của cơ quan, đơn vị.

Các giải pháp thực hiện gồm: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đoàn thể, lãnh đạo Bộ, các cơ quan, đơn vị; người đứng đầu các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính: Quán triệt về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí trong việc thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính; Tổ chức thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 nghiêm túc, hiệu quả.

Đồng thời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đang phụ trách các chuyên trang, chuyên mục liên quan đến cải cách hành chính tại các cơ quan báo chí; tham gia các lớp tập huấn phù hợp với từng loại hình báo chí; lồng ghép nội dung về cải cách hành chính trong các buổi giao ban giữa các cơ quan, đơn vị; phát động, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2021; Cải thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên các công cụ truyền thông của Bộ, các cơ quan, đơn vị (trên các Website, báo, tạp chí, bản tin...); Phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc biên soạn, phát hành các loại ấn phẩm thông tin, tuyên truyền về các nội dung của cải cách hành chính; Gắn công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!


Tin liên quan

Ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT giai đoạn 2021-2025
Kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận Một cửa) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% TTHC đủ điều kiện thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT trong năm 2021
Hải Phòng sử dụng dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực GTVT để phòng chống dịch
Công bố Danh mục, quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa
Công bố Danh mục, quy trình điện tử giải quyết từng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa
Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ GTVT
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT
11 thủ tục hành chính hàng hải tham gia Cơ chế một cửa quốc gia
Công bố quy trình nội bộ giải quyết từng TTHC được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Cơ quan Bộ GTVT
Công bố TTHC được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT

Tin nổi bật