A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ GTVT ban hành kế hoạch về CCHC chính sách BHXH

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa có Quyết định số 72/QĐ/BGTVT ban hành kế hoạch của Bộ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bày BCH Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về cải cách hành chính (CCHC) chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH).

Mục đích của kế hoạch: nhằm tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW và Nghị quyết số 125/NQ-CP, tạo sự chuyển biến rõ rệt về sự nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người sử dụng lao động và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ xác định toàn diện các nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể, khả thi, phát huy đầy đủ vai trò trách nhiệm để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của Nghị quyết số 28-NQ/TW và Nghị quyết số 125/NQ-CP.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ có trách nhiệm chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp và quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả.

Mục tiêu cụ thể: Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nhà nước; người lao động được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nhà nước; các đơn vị, doanh nghiệp đang còn nợ bảo hiểm xã hội từng bước giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài. 

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ phấn đẩu theo lộ trình cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để đến năm 2021 đạt tỷ lệ giao dịch điện tử 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa đợn vị, tổ chức sử dụng lao động với cơ quan bảo hiểm xã hội đạt mức ASEAN 4.

Nội dung chi tiết của Kế hoạch xem tại đây.

V.T
 


Tin liên quan

Ban hành Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ GTVT
Bộ GTVT công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Bộ GTVT Công bố sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Bộ GTVT công bố bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Bộ GTVT công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Bộ GTVT công bố sửa đổi và thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Bộ GTVT công bố sửa đổi, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Bộ GTVT công bố bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT
Bộ GTVT công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Bộ GTVT ban hành Kế hoạch tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử

Tin nổi bật