A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ GTVT ban hành Kế hoạch tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016

Ngày 10/02, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Quyết định số 366/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của Bộ GTVT.
http://www.mt.gov.vn/tthc/tin-tuc/46819/bo-gtvt-ban-hanh-ke-hoach-to-chuc-dieu-tra-xa-hoi-hoc-phuc-vu-xac-dinh-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-nam-2016.aspx

Tin liên quan

Tin nổi bật