A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ GTVT

Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 2108/QĐ-BGTVT Ban hành Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ GTVT.
http://www.mt.gov.vn/tthc/tin-tuc/57011/ban-hanh-ke-hoach-thuc-hien-co-che-mot-cua--mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-cua-bo-gtvt.aspx

Tin liên quan

Bộ GTVT công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Bộ GTVT Công bố sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Bộ GTVT công bố bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Bộ GTVT công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Bộ GTVT công bố sửa đổi và thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Bộ GTVT công bố sửa đổi, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Bộ GTVT công bố bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT
Bộ GTVT công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Bộ GTVT ban hành Kế hoạch tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử
Tiếp tục triển khai có hiệu quả CCHC trong năm 2016

Tin nổi bật