Văn phòng Hiệp hội: 
Bà Trần Thị Bình Minh - Chánh Văn phòng 
Điện thoại: 0918 373 789/ Email binhminhtt@gmail.com
Hướng dẫn thủ tục gia nhập Hội viên: 
Ông Ngô Văn Điệp - Phó Tổng Thư ký
Điện thoại:  028. 3915 2472 - 0914 150 702
Email: diepngovan79@gmail.com